Laittomasta huostaanotosta tuomio sosiaalijohtajalle ja kaupunki vahingonkorvausvastuuseen

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on hiljattain antanut tuomion poikkeuksellisessa rikosasiassa, jossa oli kysymys sosiaalijohtajan tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Kysymys on ilmeisesti ensimmäisestä Suomessa käsitellystä rikosasiasta, jossa sosiaalitoimen virkamiestä on syytetty virkarikoksesta huostaanottoon liittyvistä toimista.

Koko asian käsittely ja asiakirjat on asianosaisten pyynnöstä määrätty salaisiksi. Niin ikään asianomistajien nimet on määrätty salassa pidettäviksi. Tämän vuoksi käräjäoikeus laati asiasta julkisen selosteen. Selosteessa todetaan mm. seuraavaa:

"Asiassa on kysymys siitä, että sosiaalilautakunta oli loppuvuonna 2007 tuolloin voimassa olleen lastensuojelulain nojalla ottanut kiireellisesti huostaan ja sijoittanut perhekotiin 16-vuotiaan, koulunkäynnin vuoksi yksin asuneen nuoren ja sittemmin tehnyt vielä päätöksen varsinaisesta huostaanotosta ja sijoituksen jatkamisesta. Nuoren virallinen lähihuoltaja oli ollut muualla Suomessa asuva isä, mutta lapsi oli jo vuodesta 2003 tosiasiallisesti asunut äitinsä luona Pohjois-Karjalassa. Kuopion hallinto-oikeus on päätöksessään kesällä 2008 katsonut, että tuolloin jo lopetetulle huostaanotolle ei ollut ollut laissa säädettyjä edellytyksiä, ja kumonnut huostaanottoa koskevat päätökset.

Tämän vuoksi syyttäjä on vaatinut kiireisen huostaanottopäätöksen tehneelle ja varsinaisen huostaanottopäätöksen sosiaalilautakunnalle esitelleelle kunnan sosiaalijohtajalle rangaistusta tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta, koska tämä on ensinnäkin varsinaista huostaanottoa valmisteltaessa laiminlyönyt riittävästi varmistautua siitä, että hänen huostaanoton perusteeksi esittämänsä näkemykset lapsen ja hänen vanhempiensa olosuhteista sekä kyvystä asianmukaisesti huolehtia lapsesta olisivat perustuneet riittävän kattaviin ja asianmukaisiin selvityksiin, sekä huolehtia siitä, että lähihuoltajana virallisesti ollut isä olisi saanut lausua näkemyksensä ja antaa selvityksensä kaikista niistä seikoista, jotka sosiaaliviranomaisten tietoon tulleina todennäköisesti olivat myötävaikuttamassa asiassa tehtävään ratkaisuun.

 

Varsinaisen huostaanoton tapahduttua on sosiaalijohtaja edelleen sekä vanhan että sen 1.1.2008 lukien korvanneen uuden lastensuojelulain säännösten vastaisesti laiminlyönyt huolehtia siitä, että sosiaalitoimessa riittävän aktiivisesti työskennellään lapsen kotiuttamiseksi ja huostassapidon lopettamiseksi, sekä laiminlyönyt ajoissa tehdä päätöksen huostassapidon ja sijaishuollon lopettamisesta, vaikka lapsi oli jo helmikuun lopusta 2008 alkaen asunut kaikkien perheenjäsenten tahdon mukaisesti isänsä luona eikä tarvetta huostassapitoon enää ollut olemassa.

[---]

Tämän vuoksi sosiaalitoimi on tältä osin laiminlyönyt sille lastensuojelulaista johtuvan velvollisuuden edistää perheen jälleenyhdistymistä ja huostassapidon lopettamista. Tämä vastaa myös Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) siinä suhteessa omaksumaa kantaa, että itse huostaanoton edellytysten suhteen viranomaisen liikkumavara harkintamarginaalissaan on väljempi kuin muiden rajoitusten suhteen. EIT on korostanut sitä, että huostaanottoa on pidettävä yleensä väliaikaisena toimenpiteenä ja se on päätettävä niin pian kuin asianhaarat sallivat.

Sosiaalijohtaja puolestaan on tällöin huolimattomuudesta laiminlyönyt hänelle virkansa puolesta kuuluvan velvollisuuden huolehtia siitä, että sosiaalitoimessa olisi riittävän aktiivisesti toimittu huostassapidon lopettamiseksi."

Käräjäoikeus luki sosiaalijohtajan syyksi tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen osittain syytteen mukaan ja osittain hylkäsi syytteen. Ottaen huomioon kaikki asiainhaarat käräjäoikeus katsoi kuitenkin oikeaksi jättää sosiaalijohtaja rangaistukseen tuomitsematta.

Kiteen kaupunki määrättiin suorittamaan asianomistajina olleille äidille ja nykyisin jo täysi-ikäiselle lapselle korvauksena rikoksen aiheuttamasta henkisestä kärsimyksestä äidille 1000 euroa ja lapselle 4000 euroa. Lisäksi kaupunki ja sosiaalijohtaja velvoitettiin korvaamaan asiassa syntyneet asianomistajien oikeudenkäyntikulut.

Koko julkinen seloste löytyy täältä. Äidin avustajana käräjäoikeudessa toimi asianajaja Jussi Sarvikivi.

 

Asianajotoimisto Fredman & Månsson

Asianajotoimisto Fredman & Månssonin osakkaina ovat asianajaja, varatuomari Markku Fredman ja asianajaja, varatuomari Ulf Månsson.

Katso tiedot »

Ota yhteyttä

Hämeentie 68 A, 2. krs, 00550 Helsinki

Puhelin:

  • Fredman 0400-464094
  • Månsson 0400-605202

Telefax 09-2787211

Yhteystiedot »