Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liittyvä valinnainen pöytäkirja

Tämän pöytäkirjan osapuolet,
jotka ovat sitä mieltä, että kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen (jota jäljempänä kutsutaan "yleissopimukseksi") tarkoitusten saavuttamiseksi ja sen määräysten täyttämiseksi olisi tarkoituksenmukaista valtuuttaa yleissopimuksen IV osassa asetettu ihmisoikeuskomitea (jota kutsutaan jäljempänä "komiteaksi") vastaanottamaan ja käsittelemään niin kuin tässä pöytäkirjassa on määrätty, niiltä yksityisiltä henkilöiltä tulevia ilmoituksia, jotka väittävät joutuneensa johonkin yleissopimuksessa ilmaistuun oikeuteen kohdistuneen loukkauksen uhriksi,
ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla.
Yleissopimuksen sopimusvaltio, josta tulee tämän pöytäkirjan osapuoli, tunnustaa komitean pätevyyden ottaa vastaan ja käsitellä ilmoituksia tuomiovaltansa piiriin kuuluvilta yksityisiltä henkilöiltä, jotka väittävät joutuneensa tuon valtion taholta tapahtuneen johonkin yleissopimuksessa ilmaistuun oikeuteen kohdistuneen loukkauksen uhriksi. Komitea älköön ottako vastaan sellaista yleissopimuksen osapuolta koskevaa ilmoitusta, joka ei ole tämän pöytäkirjan osapuoli.
2 artikla.
Sen mukaan mitä 1 artiklassa on määrätty, yksityiset henkilöt, jotka väittävät jotain yleissopimuksessa luetelluista oikeuksistaan loukatun ja jotka ovat käyttäneet kaikki mahdolliset kotimaiset oikeuskeinot, voivat lähettää kirjallisen ilmoituksen komitean käsiteltäväksi.
3 artikla.
Komitean on katsottava pätemättömäksi jokainen tämän pöytäkirjan alainen ilmoitus, joka on nimetön tai joka sen mielestä merkitsee tällaisen ilmoituksen lähettämisoikeuden väärinkäyttöä tai on ristiriidassa yleissopimuksen määräysten kanssa.
4 artikla.
1. Komitean on ottaen huomioon 3 artiklan määräykset toimitettava jokainen sille tämän pöytäkirjan mukaisesti lähetetty ilmoitus tämän pöytäkirjan sen osapuolen tietoon, jota syytetään jonkin yleissopimuksen määräyksen loukkaamisesta.
2. Kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottaneen valtion tulee lähettää komitealle asiaa ja niitä mahdollisia toimenpiteitä, joihin mainittu valtio on ryhtynyt, valaisevat kirjalliset selvitykset ja ilmoitukset.
5 artikla.
1. Komitea käsittelee tämän pöytäkirjan mukaisesti vastaanotettuja ilmoituksia kaiken sen kirjallisen tietoaineksen perusteella, mitä kyseinen henkilö ja valtio ovat sen käytettäväksi antaneet.
2. Komitea ei käsittele mitään yksityisen henkilön lähettämää ilmoitusta, ellei ole osoitettu, että:
(a) samaa asiaa ei tutkita jossakin toisessa kansainvälisessä tutkinta- tai sovittelumenettelyssä.
(b) yksityinen henkilö on käyttänyt kaikki mahdolliset kotimaiset oikeuskeinot. Tätä sääntöä ei pidä soveltaa silloin, kun asian käsittely viivästyy kohtuuttomasti.
3. Komitean istunnot ovat suljettuja sen tutkiessa ilmoituksia tämän pöytäkirjan nojalla.
4. Komitean tulee esittää näkökantansa asianomaiselle sopimusvaltiolle sekä yksityiselle henkilölle.
6 artikla.
Komitean on sisällytettävä yleissopimuksen 45 artiklassa määrättyyn vuosikertomukseen yhteenveto tämän pöytäkirjan mukaisesta toiminnastaan.
7 artikla.
Yleiskokouksen 14 päivänä joulukuuta 1960 tekemässä päätöksessä 1514 (XV), joka koski julistusta itsenäisyyden myöntämisestä siirtomaille ja siirtomaakansoille, esitettyjen tavoitteiden ollessa toteutumatta tämän pöytäkirjan määräykset eivät saa millään tavoin rajoittaa Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan sekä muiden Yhdistyneiden Kansakuntien ja sen erityisjärjestöjen yleissopimusten ja asiakirjojen näille kansoille myöntämää oikeutta hakea parannusta oloihinsa.
8 artikla.
1. Tämän pöytäkirjan voi allekirjoittaa jokainen valtio, joka on allekirjoittanut yleissopimuksen.
2. Tämän pöytäkirjan voi ratifioida jokainen valtio, joka on ratifioinut yleissopimuksen tai liittynyt siihen. Ratifiointikirjat on talletettava Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.
3. Tähän pöytäkirjaan voi liittyä jokainen valtio, joka on ratifioinut yleissopimuksen tai liittynyt siihen.
4. Liittyminen tapahtuu tallettamalla liittymiskirja Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.
5. Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri tiedottaa kaikille valtioille, jotka ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan tai liittyneet siihen, jokaisen ratifiointi- tai liittymiskirjan tallettamisen.
9 artikla.
1. Yleissopimuksen voimaantulon jälkeen tämä pöytäkirja tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun kymmenes ratifiointi- tai liittymiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.
2. Jokaisen valtion kohdalla, joka ratifioi tämän pöytäkirjan tai liittyy siihen kymmenennen ratifiointi- tai liittymiskirjan tallettamisen jälkeen, tämä pöytäkirja tulee voimaan kolme kuukautta sen oman ratifiointi- tai liittymiskirjan tallettamispäivän jälkeen.
10 artikla.
Tämän pöytäkirjan määräykset ulottuvat liittovaltioiden kaikkiin osiin ilman mitään rajoituksia tai poikkeuksia.
11 artikla.
1. Jokainen tämän pöytäkirjan osapuoli voi tehdä muutosehdotuksen ja lähettää sen Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille. Sen jälkeen Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri tiedottaa jokaisesta muutosehdotuksesta tämän pöytäkirjan osapuolille sekä pyytää niitä ilmoittamaan hänelle, kannattavatko ne osapuolten konferenssin koolle kutsumista käsittelemään ehdotusta ja äänestämään siitä. Siinä tapauksessa, että vähintään kolmannes osapuolista kannattaa tällaista konferenssia, Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri kutsuu konferenssin koolle Yhdistyneiden Kansakuntien suojeluksen alaisena. Jokainen konferenssissa läsnä olevien ja äänestävien osapuolten enemmistön hyväksymä muutos on alistettava Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen hyväksyttäväksi.
2. Muutokset tulevat voimaan, kun yleiskokous on ne hyväksynyt ja kun tämän pöytäkirjan osapuolten kahden kolmasosan enemmistö on ne hyväksynyt kukin oman perustuslakimenettelynsä mukaisesti.
3. Muutosten tullessa voimaan ne sitovat niitä osapuolia, jotka ovat ne hyväksyneet; muita osapuolia sitovat edelleen tämän pöytäkirjan määräykset sekä jokainen niiden hyväksymä aikaisempi muutos.
12 artikla.
1. Jokainen osapuoli voi irtisanoa tämän pöytäkirjan milloin tahansa Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille lähettämällään kirjallisella ilmoituksella. Irtisanominen tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin saaman ilmoituksen vastaanottamispäivästä.
2. Irtisanominen ei vaikuta tämän pöytäkirjan määräysten jatkuvaan soveltamiseen jokaiseen 2 artiklan alaiseen ilmoitukseen nähden, joka on lähetetty ennen irtisanomisen voimaantuloa.
13 artikla.
Riippumatta tämän pöytäkirjan 8 artiklan 5 kappaleen mukaisista ilmoituksista Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin on tiedotettava kaikille yleissopimuksen 48 artiklan 1 kappaleessa tarkoitetuille valtioille erityisesti seuraavista seikoista:
a) 8 artiklan mukaiset allekirjoittamiset, ratifioinnit ja liittymiset;
b) tämän pöytäkirjan voimaantulo 9 artiklan mukaisesti sekä jokainen 11 artiklan mukainen muutoksen voimaantulo;
c) 12 artiklan mukaiset irtisanomiset.
14 artikla.
1. Tämä pöytäkirja, jonka englannin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- ja venäjänkieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset, on talletettava Yhdistyneiden Kansakuntien arkistoon.
2. Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin on lähetettävä tämän pöytäkirjan oikeiksi todistetut jäljennökset kaikille yleissopimuksen 48 artiklassa tarkoitetuille valtioille.

takaisin