Brottsmisstänktas rätt till översättning förbättras

Brottsmisstänktas och åtalades rätt till tolkning och översättning av handlingar då personen inte förstår det språk som används i det straffrättsliga förfarandet förbättras. Bakom reformen, som träder i kraft vid ingången av december, ligger EU:s så kallade tolkningsdirektiv. Lagändringarna som genomförandet av direktivet förutsätter ska stadfästas vid presidentföredragningen fredagen den 8 november. De rättigheter som en person har med stöd av språklagen eller samiska språklagen ändras inte.

I fortsättningen tillämpas tolkningsdirektivet inom hela EU.

Enligt de nya bestämmelserna ska domstolen inom skälig tid ge en misstänkt eller åtalad som inte är finsk-, svensk- eller samiskspråkig en avgiftsfri översättning av stämningsansökan, domen och häktningsbeslutet. En misstänkt har också rätt att få en översättning av beslutet om anhållande av polisen. En översättning ska även ges av andra väsentliga handlingar, om den behövs för att bevaka den misstänktas eller åtalades rättigheter.

Handlingarna kan också översättas muntligt, om inte partens rättsskydd kräver att handlingen översätts skriftligt. Domstolen och polisen ska se till att den misstänkta eller åtalade får tillräcklig information om sin rätt till översättning.

Som tolk eller översättare får anlitas en redbar och annars för uppdraget lämplig person som har den skicklighet som krävs för uppdraget. Förundersökningsmyndigheten eller domstolen ska utse en ny tolk eller översättare för uppdraget, om en parts rättsskydd kräver det.

Reformen kommer att öka kostnaderna för tolkning och översättning vid tingsrätterna och hovrätterna. För närvarande översätts skriftligt under hälften av de stämningsansökningar som gäller utländska åtalade. Andra handlingar översätts i huvudsak muntligt. De årliga kostnaderna för tolkning och översättning uppskattas öka med cirka 800 000 euro, dvs. med cirka 30 procent.

 

 

Advokatbyrå Fredman & Månsson

Advokatbyrå Fredman & Månssons delägare är advokat, vicehäradshövding Markku Fredman och advokat, vicehäradshövding Ulf Månsson.

Läs mer »

Kontakta oss

Tavastvägen 68 A, 2:a vån. 00550 Helsingfors
Telefon
+358 400 605202
Fax
+358 9 278 7211

Kontakta oss »