Oikeuskansleri huolissaan turvapaikanhakijoiden tietoturvasta

okv1Valtioneuvoston oikeuskansleri Jaakko Jonkka antoi joulukuussa vastauksensa laatimaani kanteluun. Kantelu koski turvapaikkaa Suomesta hakeneiden tietojen vuotamista Keskusrikospoliisin kautta niiden valtioiden viranomaisille, joista turvapaikanhakija oli lähtenyt, ja joiden viranomaisten toimia vastaan suojelua oli Suomesta haettu.

 

Kantelun taustalla oli hoitamani luovutusasiat, joiden käsittelyn yhteydesä kävi ilmi, että turvapaikanhakijoista oli ilmoitettu lähtömaan viranomaiselle, koska kyseiset turvapaikanhakijat oli etsintäkuulutettu väitetyn rikoksen johdosta Interpolin kautta. Heistä oli annettu ns. red notice.

Kaksi kanteluasian yhteydessä mainittua esimerkkitapausta koskivat Venäjän viranomaisille tehtyä ilmoitusta Suomesta turvapaikkaa hakeneesta henkilöstä.

Asiassa hankittiin oikeusministeriön lausunto, jossa asetuttiin sille kannelle, että jo tieto siitä, että henkilö on hakenut Suomesta turvapaikkaa on salainen tieto, eikä tätä tietoa saa antaa kenellekeään, eikä siis myöskään lähtömaan viranomaiselle.

Oikeuskansleri asettui samalle kannalle ja määräsi sisäministeriön selvittämään kaksi esimerikkitapausta ja sen onko niissä tapahtunut kiellettyä tiedonluovutusta.

Oikeuskanslerin päätöksen lyhennelmä kuuluu seuraavasti:

Turvapaikka-asioiden salassapitoon liittyy etsintäkuulutustilanteissa ongelmia

Diaarinumero: OKV/741/1/2011
Antopäivä: 12.12.2013
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Kantelijan mukaan poliisi oli ilmoittanut kansainvälisen etsintäkuulutuksen perusteella kiinniotetun henkilön säilöönotosta ensin etsintäkuuluttaneen valtion viranomaisille. Kantelija piti menettelyä ongelmallisena erityisesti siksi, että kiinniotettu henkilö oli hakenut Suomesta turvapaikkaa etsintäkuuluttaneen valtion vainotoimien vuoksi. Lisäksi julkisuuslain mukaan turvapaikanhakijaa koskevat tiedot ovat salassapidettäviä. Kantelija pyysi oikeuskansleria arvioimaan menettelyn hyväksyttävyyttä. Oikeuskansleri pyysi oikeus- ja sisäasiainministeriötä antamaan asiasta lausunnon.

Oikeusministeriön mukaan poliisi ilmoittaa oikeusministeriölle, mikäli rikoksentekijän luovuttamismenettely kohdistuu turvapaikanhakijaan. Ilmoitukseen ei kuitenkaan sisälly tietoja turvapaikkahakemuksen perusteista. Ongelmia aiheutuu siitä, että luovuttamismenettelyn ja turvapaikka menettelyn keskinäisestä suhteesta ei ole säädetty ja että luovuttamismenettelyä ja turvapaikkamenettelyä käsitellään eri hallinnonaloilla. Sisäasiainministeriön mukaan poliisin kansainvälisten etsintäkuulutusten perusteella tekemät toimet jäävät luovuttamislain soveltamisalan ulkopuolelle. Myöskään luovuttamislain säännökset eivät automaattisesti johda henkilön säilöönotosta vieraalle valtiolle ilmoittamiseen. Viranomaisten tulee eri vaiheissa arvioida luovuttamisen edellytyksiä ja henkilön asemaa. Ministeriön mukaan on kuitenkin mahdollista, että henkilöiden tietojen käsittelyn prosesseissa ei oteta riittävästi huomioon kansainvälisen suojelun tarvetta.

Oikeuskansleri korosti, että säilöönotetun turvapaikanhakijan ja hänen läheistensä perus- ja ihmisoikeuksien on toteuduttava kaikissa olosuhteissa. Tämän varmistamiseksi henkilöiden tietojen käsittelyn prosesseissa tulee ottaa riittävästi ja riittävän aikaisessa vaiheessa huomioon kansainvälisen suojelun tarve. Silloin kun turvapaikanhakijaan kohdistuu kansainvälinen etsintäkuulutus ja sitä seuraava mahdollinen rikoksentekijän luovuttaminen, tulee prosessia arvioida kokonaisuutena. Kansainvälisen suojelun tarve on otettava huomioon asian käsittelyn kaikissa vaiheissa. Asiassa saadun selvityksen perusteella jäi epäselväksi, tehdäänkö luovuttamistilanteissa julkisuuslain mukainen arvio tiedon luovuttamisen edellytyksistä silloin kun kyse on etsintäkuulutetusta turvapaikan hakijasta ja häntä koskevat tiedot ovat julkisuuslain mukaan lähtökohtaisesti salassa pidettäviä. Rikoksentekijän luovuttamismenettelyn ja turvapaikkamenettelyn suhdetta ei näyttäisi lakeja säädettäessä otetun huomioon. Voimassaoleva lainsäädäntö ja noudatettu käytäntö mahdollistaa, että turvapaikan hakijaa koskevien tietojen luovuttamisen edellytykset eivät kaikissa tilanteissa tule riittävällä tavalla arvioiduiksi, jolloin turvapaikanhakijan oikeusturva ei välttämättä riittävästi toteudu.

Oikeuskansleri saattoi esittämänsä näkökohdat oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön tietoon ja pyysi niitä ilmoittamaan 30.6.2014 mennessä toimenpiteistään. Lisäksi hän pyysi sisäasiainministeriötä selvittämään, onko poliisiviranomainen kantelijan vastineessaan esiin tuomissa tapauksissa ilmoittanut kansainvälisen etsintäkuulutuksen perusteella tehdystä säilöönotosta ensin vieraan valtion viranomaiselle ja ryhtyvän asian johdosta tarvittaviin toimenpiteisiin. 

 Koko päätös on saatavilla tästä linkistä: okv_741_1_2011.pdf

Asianajotoimisto Fredman & Månsson

Asianajotoimisto Fredman & Månssonin omistaa asianajaja, varatuomari, OTT Markku Fredman.

Verkkolaskutusosoite:

  • OVT-tunnus 003707398082
    Operaattori OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Laskut PDF-liitetiedostona:

Paperilaskut skannattavaksi:

  • Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy
    PL 27217
    00062 LASKUTUS

Ota yhteyttä

Hämeentie 68 A, 2. krs, 00550 Helsinki

Puhelin:

  • Fredman 0400-464094

Telefax 09-2787211

Yhteystiedot »