Helsingin käräjäoikeus: Poikalapsen ympärileikkaus rangaistavaa

porkkalankatu13ons

Helsingin käräjäoikeus on 30.12.2011 antamassaan tuomiossa katsonut varsin merkittävällä tavalla - Korkeimman oikeuden aikaisemmin (KKO 2008:93) antamasta tuomiosta ainakin tulkinnallisesti poikkeavasti - että myös poikalapselle suoritettu ympärileikkaus on katsottava lähtökohtaisesti aina pahoinpitelyksi ja siten rangaistavaksi. Asiassa oli kyse kahdelle poikalapselle suoritetusta ympärileikkauksesta. Leikkauksen suorittanut henkilö - joka ei ollut Suomessa tai muualla EU- tai ETA-alueella luvan saanut lääkäri - oli käräjäoikeuden mukaan syyllistynyt pahoinpitelyyn. Lasten vanhemmat olivat syyllistyneet pahoinpitelyyn yllytykseen, kun he olivat pyytäneet kyseistä henkilöä suorittamaan ympärileikkauksen.

Ympärileikkauksen suorittanut henkilö tuomittiin sakkorangaistukseen. Poikien vanhemmat jätettiin asiassa vallinneista erityisistä syistä johtuen rangaistukseen tuomitsematta.

Käräjäoikeus yhtyi lapsen edunvalvojan sijaisen esittämään näkemykseen siitä, että nykyisin Suomessa voimassa olevassa yleissopimuksessa ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla (SopS 24/2010) suojataan myös lapsia mainitunlaisilta, lääketieteellisesti tarpeettomilta kirurgisilta toimenpiteltä. Tuossa sopimuksessa Suomi on sitoutunut takaamaan muun ohella sen, että kudosta ei lähtökohtaisesti saa irrottaa elävältä ihmiseltä. Käräjäoikeus toteaa seuraavasti:

"Edellä mainitusta korkeimman oikeuden ratkaisusta on virheellisesti katsottavasti tulkittavissa Suomen lainsäädännön sallivan lapsen ympärileikkauksen myös muin kuin kuin terveydellisin syin. Näin ei ole katsottava tämän hetkisen tosiasiallisen oikeustilan olevan, koska korkeimman oikeuden ratkaisulla, eli oikeuskäytännöllä, kuten ei myöskään muulla maan tavalla voida katsoa olevan sellaista lain tasoista oikeutta luovaa vaikutusta, joita perusoikeuksiin puuttuminen edellyttää. Korkeimman oikeuden ratkaisussa on, ja voi olla, enintään kysymys lain tulkinnasta, ja tähän asiaan liittyen nykyisin tulee Suomessa huomioitavaksi ja sovellettavaksi myös korkeimman oikeuden ratkaisun antamisen jälkeen voimaansaatettu mainittu valtiosopimus, jonka mukaisesti lähtökohtaisesti terveen kudoksen poistaminen peruuttamattomasti henkilöltä, joka ei kyseiseen toimenpiteeseen voi pätevästi antaa lupaa, on katsottava kielletyksi."

Käräjäoikeus jatkaa:

"Käräjäoikeus katsoo, etteivät vanhemmat ole voineet antaa kyseisin perustein vajaavaltaisen lapsensa puolesta hyväksyntää siihen, että lapselta poistetaan uusiutumatonta kudosta peruuttamattomasti tavalla, jolla sinällään yleisen elämänkokemuksen mukaan saattaa olla terveydellistä hyötyä, mutta jolla kudoksen poistamisella yleisen elämänkokemuksen mukaan saattaa olla myös sukukypsälle ihmiselle negatiivisiakin, lähinnä seksuaalisia, vaikutuksia. Käräjäoikeus katsoo, että kyseinen toimenpide mainitusta syystä edellyttää vähintäänkin sitä, että vajaavaltainen on siinä iässä, että hän on kelpoinen päättämään henkilöään koskevista seikoista, tai vähintäänkin iässä, jossa häntä koskevia ratkaisuja ei tulisi pääsääntöisesti tehdä hänen henkilökohtaisen tahtonsa vastaisesti. Lisäksi edellytyksenä tulee olla se, että ympärileikattavalle on tarkoin selostettu toimenpiteen vaikutukset, mukaan lukien edellä mainitut seikat, ja hänen mielipiteensä kuultu tämän jälkeen. On ilmeistä, ettei tässä asiassa ole näin tapahtunut."

Asianajaja Jussi Sarvikivi toimi käräjäoikeudessa edellä mainittuna lapsen edunvalvojan sijaisena.

 

Asianajotoimisto Fredman & Månsson

Asianajotoimisto Fredman & Månssonin omistaa asianajaja, varatuomari, OTT Markku Fredman.

Verkkolaskutusosoite:

  • OVT-tunnus 003707398082
    Operaattori Apix Messaging Oy (003723327487)

Laskut PDF-liitetiedostona:

  • 003707398082@procountor.apix.fi

Paperilaskut skannattavaksi:

  • Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy
    PL 16112
    00021 LASKUTUS

Ota yhteyttä

Hämeentie 68 A, 2. krs, 00550 Helsinki

Puhelin:

  • Fredman 0400-464094

Yhteystiedot »