Uutiset

 • Helsingin käräjäoikeus: Poikalapsen ympärileikkaus rangaistavaa

  porkkalankatu13ons

  Helsingin käräjäoikeus on 30.12.2011 antamassaan tuomiossa katsonut varsin merkittävällä tavalla - Korkeimman oikeuden aikaisemmin (KKO 2008:93) antamasta tuomiosta ainakin tulkinnallisesti poikkeavasti - että myös poikalapselle suoritettu ympärileikkaus on katsottava lähtökohtaisesti aina pahoinpitelyksi ja siten rangaistavaksi. Asiassa oli kyse kahdelle poikalapselle suoritetusta ympärileikkauksesta. Leikkauksen suorittanut henkilö - joka ei ollut Suomessa tai muualla EU- tai ETA-alueella luvan saanut lääkäri - oli käräjäoikeuden mukaan syyllistynyt pahoinpitelyyn. Lasten vanhemmat olivat syyllistyneet pahoinpitelyyn yllytykseen, kun he olivat pyytäneet kyseistä henkilöä suorittamaan ympärileikkauksen.

  Ympärileikkauksen suorittanut henkilö tuomittiin sakkorangaistukseen. Poikien vanhemmat jätettiin asiassa vallinneista erityisistä syistä johtuen rangaistukseen tuomitsematta.

  Lue lisää...

 • Valtio tuomittiin maksamaan korvausta perusteettoman pakkohoidon johdosta

  Turun hovioikeus on 30.11.2011 antanut tuomion Pirkanmaan käräjäoikeuden 20.10.2010 ratkaisemassa, valtion korvausvastuuta koskevassa asiassa.

  Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota, jolla se oli velvoittanut Suomen valtion maksamaan kantajalle korvaukseksi henkisestä kärsimyksestä 13.200 euroa ja hoitomaksuista 2.229,82 euroa sekä korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

  Asianajaja Markku Fredman toimi jutussa kantajan asiamiehenä.

  Lue lisää...

 • Fredman & Månsson tutustumassa Barcelonan oikeudenhoitoon

  Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy:n henkilökunta vieraili 8.-12.9.2011 Barcelonassa. Vierailun ohjelmassa oli mm. paikallisen avocadan Raisa Tammisen tapaaminen hänen toimistossaan sekä tutustumiskäynti Barcelonan oikeustalolla, Ciutat de la Justiciassa. Kyse on itseasiassa useista pari vuotta sitten valmistuneesta rakennuksesta, joissa on pyritty uraa uurtavalla tavalla ottamaan huomioon oikeudenkäytön läpinäkyvyys ja asiakasystävällisyys.

  Lue lisää...

 • Markku Fredmanista oikeustieteen lisensiaatti

  Asianajaja Markku Fredman valmistui tänään oikeustieteen lisensiaatiksi Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Lisensiaatin tutkinto on jatkotutkinto, joka asettuu maisterin ja tohtorin tutkinnon väliin.

  Ammatillisesti suuntautunut lisensiaatin tutkinto on ammatillista osaamista syventävä koulutusohjelma käytännön työelämästä tuleville. Ammatillisesti suuntautunut lisensiaatin tutkinto on tarkoitettu oikeudellisissa ammattitehtävissä toimiville juristeille, joille on jo kertynyt osaamista ja kokemusta ammattialallaan. Sellaista osaamista syvennetään harjoittamalla opintoja tietyllä valitulla omaan ammattitaustaan liittyvällä erikoisalalla.

  Lue lisää...

 • EU:n perusoikeusvirasto arvioi eurooppalaista oikeusturvaa

  Euroopan unionin perusoikeusvirasto on julkaissut selvityksen oikeuden saatavuudesta Euroopan unionissa.

  Kansainvälisen oikeuden ja EU:n ihmisoikeuslainsäädännön mukaan EU:n jäsenvaltioiden on taattava jokaiselle, jonka oikeuksia on loukattu, oikeus saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa tai vaihtoehtoisessa riidanratkaisuelimessä sekä oikeus saada vahingonkorvausta. Tätä nimitetään oikeuden
  saatavuudeksi. EU-oikeuden mukaan jokaisella on oltava käytettävissään tehokkaat oikeussuojakeinot voidakseen vaatia tuomioistuimessa Euroopan unionin lainsäädännön mukaisia oikeuksiaan. Yksi keskeisistä oikeudenaloista on EU:n syrjinnän vastainen lainsäädäntö, jossa kielletään kaikenlainen sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, sukupuoliseen suuntautumiseen, ikään, vammaisuuteen ja uskontoon tai vakaumukseen perustuva syrjintä. Tässä katsauksessa käsitellään erityisesti syrjinnän vastaiseen lainsäädäntöön liittyvää oikeuden saatavuutta rikosasioita lukuun ottamatta.

  Tiedote suomeksi

  Selvitys englanniksi

  Lue lisää...

 • Laittomasta huostaanotosta tuomio sosiaalijohtajalle ja kaupunki vahingonkorvausvastuuseen

  Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on hiljattain antanut tuomion poikkeuksellisessa rikosasiassa, jossa oli kysymys sosiaalijohtajan tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Kysymys on ilmeisesti ensimmäisestä Suomessa käsitellystä rikosasiasta, jossa sosiaalitoimen virkamiestä on syytetty virkarikoksesta huostaanottoon liittyvistä toimista.

  Koko asian käsittely ja asiakirjat on asianosaisten pyynnöstä määrätty salaisiksi. Niin ikään asianomistajien nimet on määrätty salassa pidettäviksi. Tämän vuoksi käräjäoikeus laati asiasta julkisen selosteen. Selosteessa todetaan mm. seuraavaa:

  Lue lisää...

 • Perustuslakivaliokunta rajasi poliisin toimivaltuuksia

  Eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoi, ettei hallituksen esittämää uutta esitutkinta- ja

  poliisilakia voida hyväksyä sellaisenaan. Kotietsinnän osalta edellytettän jälkikäteistä mahdollisuutta saattaa asia tuomioistuimen arvioitavaksi. Jatkossa tulisi päätöksenteko kotietsinnästä siirtää pois poliisilta. Valiokunta viittasi ihmisoikeustuomioistuimen helmikuussa antamiin tuomioihin asioissa Heino ja Harju.

  Perustuslakivaliokunta myös rajoitti mahdollisuutta käyttää ns. ylimääräistä tietoa, eli laillisen pakkokeinon yhteydessä saatavia tietoja, jotka eivät liity siihen rikokseen, jonka perusteella pakkokeinoa on käytetty.

  Samaan aikaan käsittelyssä olevaa poliisilakiesitystä perustuslakivaliokunta vaati myös osin muutettavaksi. Valiokunta ei hyväksy syyttäjälle vaitiolo-oikeutta.

  Perustuslakivaliokunta antoi lausuntonsa asioita valmisteleville laki- ja hallntovaliokunnille. Ne laativat asiasta mietinnön, joiden pitäisi valmistua keskiviikkona 9.3.2011.

  Asianajaja Markku Fredmania kuultiin asiantuntijana perustuslakivaliokunnassa kummankin hallituksen esityksen osalta.

  Perustuslakivaliokunnan lausunnot:

   

 • Kotietsintää koskevat pakkokeinolain säännökset puutteellisia

  Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tänään antanut kaksi tuomiota, joissa kummassakin todetaan, että Suomen pakkokeinolaissa olevat säännökset eivät anna riittävää suojaa mielivaltaisia kotietsintöjä vastaan. Euroopan ihmisoikeussopimus edellyttää, että viranomiaset voivat puuttua kotirauhaan vain silloin kun kansallinen laki sen sallii. Tänään antamissaan tuiomioissa EIT katsoo, ettei Suomen pakkokeinolain säännökset täytä niitä kriteerejä, jotka lailla säätämiselle asetetaan.

  Tuomiot tarkoittavat sitä, ettei yksikään kotietsintä Suomessa voi olla ihmisoikeussopimuksen mukainen. Nyt langettavaan tuomioon johtaneet seikat liittyvät jokaiseen esitutkinnassa tehtävään kotietsintään.

  Valittajien asiamiehenä toimi asianajaja Markku Fredman

  Ihmisoikeustuomioistuin totesi seuraavaa:

  Lue lisää...

 • Todistelua koskevat säännökset uudistetaan

  Oikeusministeriö on asettanut toimikunnan, jonka tehtävänä on uudistaa käräjä- ja hovioikeuksissa sovellettavat todistelua koskevat säädökset oikeudenkäymiskaaren 17 luvussa.

  Uudistettavat säännökset ovat pääosin vuodelta 1948.

  Toimikunnan jäsenenä on mm. asianajaja Markku Fredman.

  Lue lisää...

 • Asianajotoimisto Fredman & Månsson 20 vuotta

  Toimistomme on saavuttanut 20 vuoden iän. Juhlistimme sitä 11.11.2010 ystäviemme, yhteistyökumppaniemme ja kollegoidemme kanssa.

  Kiitämme kuluneista 20 vuodesta kaikkia toimintaamme osallistuneita, tukeneita ja meitä auttaneita yhteistyökumppaneita. Uskomme, että tulevasta 20 vuoden jaksosta tulee vähintään yhtä hieno ja menestyksekäs kuin menneestä!

  Lisää kuvia tilaisuudesta...

  Lue lisää...

Asianajotoimisto Fredman & Månsson

Asianajotoimisto Fredman & Månssonin osakkaina ovat asianajaja, varatuomari Markku Fredman ja asianajaja, varatuomari Ulf Månsson.

Katso tiedot »

Ota yhteyttä

Hämeentie 68 A, 2. krs, 00550 Helsinki

Puhelin:

 • Fredman 0400-464094
 • Månsson 0400-605202

Telefax 09-2787211

Yhteystiedot »