Uutiset

 • Uusi esitutkintalaki voimaan

  Rikoksen esitutkintaa ja sen yhteydessä käytettäviä pakkokeinoja koskeva lainsäädäntö uudistuu vuoden 2014 alusta lähtien.

  Uudistus perustuu Esitutkinta- ja pakkokeinotoimikunnassa laadittuun ehdotukseen. Asianajaja Markku Fredman osallistui toimikunnan työhön ja on sittemmn ollut kuultavana eduskunnan kolmessa valiokunassaa uudistukseen liittyen.

  Uudistuksen myötä viranomaisten toimivaltuuksista säädetään nykyistä täsmällisemmin ja kattavammin, ottaen huomioon toisaalta perus- ja ihmisoikeuksien suoja ja toisaalta rikostorjunnan tarpeet.

  Lakiin lisätään uusia salaisia pakkokeinoja, joita voidaan käyttää salassa niiden kohteilta rikoksen selvittämiseksi. Uusia keinoja ovat tietojen hankkiminen telekuuntelun sijasta, henkilön tekninen seuranta, tekninen laitetarkkailu sekä suunnitelmallinen tarkkailu, peitelty tiedonhankinta, tietolähteen ohjattu käyttö ja valvottu läpilasku.

  Lue lisää...

 • Korotuksia oikeusapupalkkioihin 2014

  120px-euro banknotesValtion varoista julkisena oikeusapuna maksettavia palkkioita korotetaan vuoden 2014 alusta lukien. Oikeudenkäyntiavustajan tuntipalkkio nousee 10 eurolla ja on korotuksen jälkeen 110 euroa.

  Asiakohtaisia vähimmäispalkkioita korotetaan kutakin 15 eurolla. Käräjäoikeudessa suullisesti käsiteltävässä rikosasiassa uusi vähimmäispalkkio on 415 euroa. Jos istuntokäsittely on kestänyt pidempään kuin kolme tuntia, avustajan vähimmäispalkkio on 615 euroa. Muutoksenhakutuomioistuimen suullisessa käsittelyssä vähimmäispalkkiot ovat samat kuin rikosasiassa käräjäoikeudessa.

  Lue lisää...

 • Isyyslaki uudistetaan

  paragrafVuonna 1976 säädetty isyyslaki aiotaan lopultakin uudistaa. Korkeiman oikeuden osin perustuslain vastaiseksi ja Euroopan ihmisoikeusoikeustuomioistuimen ihmisoikeussopimuksen vastaiseksi tuomitsema lainsäädäntö on aiheuttanut suuria ongelmia monissa tapauksissa.

  Isyyslain uudistamista pohtinut työryhmä ehdottaa nykyisen, vuodesta 1976 voimassa olleen isyyslain kumoamista ja korvaamista uudella. Uudessa isyyslaissa isyyden tunnustamista sujuvoitettaisiin ja äidin oikeudesta vastustaa isyyden selvittämistä luovuttaisiin.

  Lue lisää...

 • Rikosasianajajan käsikirja ilmestyi

  21.5.2013

  Asianajaja Markku Fredmanin kirjoittama 945 sivuinen Rikosasianajajan käsikirja valmistui painosta 21.5.2013.

  Kirjan kustansi Talentum, jonka verkkokaupasta kirja on tilattavissa.

  Kirjan julkistamistilaisuus.

  Kirjan sisällysluettelo

  Kirja alkaa johdantoluvulla, jossa käsitellään historiaa ja asianajajakunnan merkitystä yhteiskunnassa.
  Toisessa luvussa selostetaan asianajotoimintaa koskevia säännöksiä ja määräyksiä rikosjuttuja hoitavan lakimiehen näkökulmasta. Esillä ovat asianajajalaki, laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista, esitutkintalaki sekä hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet. Luvussa selostetaan myös julkista oikeusapua, puolustusta ja  asianomistajan avustamista koskevia säännöksiä.
  Kolmannessa luvussa esitellään rikosprosessia koskevat säännökset ja menettelyt. Luku alkaa rikosilmoituksen tekemisestä ja päättyy tuomion täytäntöönpanoon ja ylimääräiseen muutoksenhakuun. Erityisen tarkasti tuo luku paneutuu sellaisiin kysymyksiin, jotka mielestäni ovat ongelmallisia. Asianosaisen oikeus saada viranomaiselta  tietoja ja tämän oikeuden peilikuvana viranomaisella olevan tiedon hyödyntämiskielto ovat tässä lavealti esitettyinä, koska niiden osalta käsitykset ovat kehitysvaiheessa ja ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut ovat luoneet paineita perinteisten käsitysten uudelleenarviointiin. Sama koskee ns. Salduz-periaatetta eli rikoksesta epäillyn mahdollisuutta saada avustaja kuulusteluun esitutkinnassa. Myös tunnistamismenettelyt olen käsitellyt melko tarkasti, koska niiden suhteen syyttäjät ja tuomioistuimet ovat hyväksyneet aivan kelvottomia menettelytapoja, joissa poliisi pitäytyy, kunnes nykymenoon puututaan.
  Neljäs luku käsittelee tiettyjä erityisprosesseja, kuten lähestymiskieltoa, rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista, vangin siirtoa kotimaahansa sekä pitkäaikaisvankien vapauttamista ja armahdusta.
  Mukana on myös lyhyet esitykset rikoksentekijän karkottamisesta ja ihmisoikeusvalituksista.
  Viidennessä luvussa on malliasiakirjoja rikosasianajajan tarpeisiin.

  Professori Jyrki Virolaisen kirja-arvio Rikosasianajajan käsikirjasta

 • Markku Fredmanille kunniamerkki

  Päivitetty 12.1.2013

  Tasavallan presidentti myönsi asianajaja Markku Fredmanille Suomen Valkoisen ruusun I luokan ritarimerkin.

  Mitali luovutettiin Suomen Asianajajaliiton valtuuskunnan kokouksen yhteydessä Kalastajatorpalla 10.1.2013.

  Kuvassa vasemmalla Suomen Asianajajaliiton hallituksen puheenjohtaja Mika Ilveskero, toinen palkittu asianajaja Jaakko Tuurihalme sekä oikealla liiton valtuuskunnan puheenjohtaja Antti Vainio.

 • Todistelua koskeva lainsäädäntöehdotus julkistettiin

  Oikeusministeriön asettaman Todistelutoimíkunnan mietintö julkistettiin tänään. Toimikunta teki ehdotuksen oikeudenkäymiskaaren 17 luvun todistelua koskevien säännösten uudistamiseksi. Samalla esitettiin muutoksia lukuisiin muihin lakeihin, mm. esitutkintalakiin.

  Toimikunta ehdottaa mm. hyödyntämiskieltoa koskevan pykälän säätämistä ja anonyymin todistelun sallimista. Todistajan valasta luovuttaisiin ja jatkossa kaikki todistajat antaisivat samanlaisen todistajan vakuutuksen.

  Merkittävä periaatteellinen ja kielellinen muutos olisi se, ettei väiteitä ja kanteita enää nätettäisi "toteen" vaan niiden tueksi esitettäisiin riittävä näyttö. Rikosasioissa syylliseksi tuomittavan syyllisyydestä ei saa jäädä varteenotettavaa epäilyä.

  Mietintöön sisältyy sen jäsenenä olleen asianajaja Markku Fredmanin eriävä mielipide, joka koskee anonyymin todistamisen tarpeellisuutta, hyödyntämiskieltoa koskevan sääntelyn kirjoitustapaa sekä kolmea muuta asiaa.

  Oikeusministeriön tiedote: Anonyymi todistaminen mahdolliseksi vakavimmissa rikoksissa

  Toimikunnan mietintö

  Markku Fredmanin eriävä mielipide

   

 • Korkein hallinto-oikeus arvioi virkamiehen valitusoikeutta

  Korkein hallinto-oikeus antoi 4.7.2012 kaksi vuosikirjaratkaisua, joissa arvioitiin virkemiehen valitusoikeutta viran siirtoa koskevissa tilanteissa. Ongelmana asiassa on se, että valtion virkamieslaki sisältää valituskiellon, joka jo aiemmin (22.4.2008/882 KHO:2008:25) on todettu eräissä tilanteissa perustuslain 21 §:n vastaiseksi.

  Nyt annetuissa kahdessa ratkaisussa toisessa valitus tutkittiin valituskiellosta huolimatta. Toisessa tapauksessa viran siirron viraston sisällä ei katsottu olevan päätös, josta virkamiehellä on oikeus valittaa.

  Kummassakin uudessa tapauksessa valituksen tehnyttä virkamiestä avusti asianajaja Markku Fredman.

  4.7.2012/1867 KHO:2012:54
  Valtion virkamieslaki - Perusoikeusmyönteinen tulkinta - Valituskielto - Viran muuttaminen - Vaativuustaso - Viran nimi - Tehtävät - Valtion virkamies
  4.7.2012/1866 KHO:2012:53
  Valtion virkamieslaki - Valituskelpoisuus - Viran siirtäminen yksiköstä toiseen - Oikeudet ja velvollisuudet - Valtion virkamies
 • Korkein oikeus kielsi esitutkintakertomuksen käytön syytettä tukevana näyttönä

  Korkeimman oikeuden 9.5.2012 antama ennakkopäätös KKO 2012:45 on hyvin merkittävä, vaikka se ei Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuja seuraavalle ollut missään määrin yllätys. Suomessa näyttää kuitenkin tulleen tavaksi se, että viranomaiset sekä ali- ja hovioikeustuomarit omaksuvat ihmisoikeustuomioistuimen viitoittaman tulkinnan ja käytännön vasta kun ylin oikeusaste näyttää mallia. Nyt on saatu selkeä ohje siitä, miten poliisin tulee toimia rikoksesta epäiltyä kuulusteltaessa.

  Korkeimman oikeuden tiedote: Epäillyn esitutkinnassa antamien lausumien käyttö oikeudenkäynnissä kiellettiin

  Lue lisää...

 • Esitutkinta- ja pakkokeinolakien kommentaari ilmestynyt

  Vuoden 2014 alusta voimaantulevien uusein esitutkinta- ja pakkokeinolakien kommentaari on tänään tullut painosta. Kirjan kustantaa Talentum Oyj.

  Lakien uudistus tuo mukanaan kokonaan uutta sääntelyä ja uusia pakkokeinojakin, samalla kun nykyisin voimassaolevia viranomaisten valtuuksia ja esitutkinnan asianosaisten oikeuksia täsmennetään vastaamaan paremmin Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja perustuslaissa määriteltyjä perus- ja ihmisoikeuksia.

  Nyt ilmestynyt teos rakentuu koetellulle perustukselle. Esitutkinta ja pakkokeinot -niminen teos on ilmestynyt aiemmin kahtena painoksena. Kirja on ajantasainen ja kokonaisvaltainen esitys esitutkinnasta ja pakkokeinoista. Kirja on välttämätön työkalu kaikille esitukinta- ja pakkokeinolainsäädäntöä työssään soveltaville. Kirja soveltuu myös muuhun kuin ammattikäyttöön, koska teoksen kieli on pyritty pitämään vaikeasta aiheesta huolimatta sillä tavoin luettavana, että mahdollisimman moni ihminen voisi kirjaa lukemalla päästä perille omista oikeuksistaan ja viranomaisten valtuuksista esitutkinnan aikana.

  Yksi kirjan kirjoittajista on asianajaja Markku Fredman.

  Tiedot : 2012, 4., uudistettu painos, sidottu, 1215 s.
  ISBN 978-952-14-1475-6
  Hinta 120 €

  Kirjan voi tilata Talentumin verkkokaupasta.

   

Asianajotoimisto Fredman & Månsson

Asianajotoimisto Fredman & Månssonin omistaa asianajaja, varatuomari, OTT Markku Fredman.

Verkkolaskutusosoite:

 • OVT-tunnus 003707398082
  Operaattori Apix Messaging Oy (003723327487)

Laskut PDF-liitetiedostona:

 • 003707398082@procountor.apix.fi

Paperilaskut skannattavaksi:

 • Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy
  PL 16112
  00021 LASKUTUS

Ota yhteyttä

Hämeentie 68 A, 2. krs, 00550 Helsinki

Puhelin:

 • Fredman 0400-464094

Yhteystiedot »