Uutiset

 • Rikosasianajajan käsikirja ilmestyi

  21.5.2013

  Asianajaja Markku Fredmanin kirjoittama 945 sivuinen Rikosasianajajan käsikirja valmistui painosta 21.5.2013.

  Kirjan kustansi Talentum, jonka verkkokaupasta kirja on tilattavissa.

  Kirjan julkistamistilaisuus.

  Kirjan sisällysluettelo

  Kirja alkaa johdantoluvulla, jossa käsitellään historiaa ja asianajajakunnan merkitystä yhteiskunnassa.
  Toisessa luvussa selostetaan asianajotoimintaa koskevia säännöksiä ja määräyksiä rikosjuttuja hoitavan lakimiehen näkökulmasta. Esillä ovat asianajajalaki, laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista, esitutkintalaki sekä hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet. Luvussa selostetaan myös julkista oikeusapua, puolustusta ja  asianomistajan avustamista koskevia säännöksiä.
  Kolmannessa luvussa esitellään rikosprosessia koskevat säännökset ja menettelyt. Luku alkaa rikosilmoituksen tekemisestä ja päättyy tuomion täytäntöönpanoon ja ylimääräiseen muutoksenhakuun. Erityisen tarkasti tuo luku paneutuu sellaisiin kysymyksiin, jotka mielestäni ovat ongelmallisia. Asianosaisen oikeus saada viranomaiselta  tietoja ja tämän oikeuden peilikuvana viranomaisella olevan tiedon hyödyntämiskielto ovat tässä lavealti esitettyinä, koska niiden osalta käsitykset ovat kehitysvaiheessa ja ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut ovat luoneet paineita perinteisten käsitysten uudelleenarviointiin. Sama koskee ns. Salduz-periaatetta eli rikoksesta epäillyn mahdollisuutta saada avustaja kuulusteluun esitutkinnassa. Myös tunnistamismenettelyt olen käsitellyt melko tarkasti, koska niiden suhteen syyttäjät ja tuomioistuimet ovat hyväksyneet aivan kelvottomia menettelytapoja, joissa poliisi pitäytyy, kunnes nykymenoon puututaan.
  Neljäs luku käsittelee tiettyjä erityisprosesseja, kuten lähestymiskieltoa, rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista, vangin siirtoa kotimaahansa sekä pitkäaikaisvankien vapauttamista ja armahdusta.
  Mukana on myös lyhyet esitykset rikoksentekijän karkottamisesta ja ihmisoikeusvalituksista.
  Viidennessä luvussa on malliasiakirjoja rikosasianajajan tarpeisiin.

  Professori Jyrki Virolaisen kirja-arvio Rikosasianajajan käsikirjasta

 • Markku Fredmanille kunniamerkki

  Päivitetty 12.1.2013

  Tasavallan presidentti myönsi asianajaja Markku Fredmanille Suomen Valkoisen ruusun I luokan ritarimerkin.

  Mitali luovutettiin Suomen Asianajajaliiton valtuuskunnan kokouksen yhteydessä Kalastajatorpalla 10.1.2013.

  Kuvassa vasemmalla Suomen Asianajajaliiton hallituksen puheenjohtaja Mika Ilveskero, toinen palkittu asianajaja Jaakko Tuurihalme sekä oikealla liiton valtuuskunnan puheenjohtaja Antti Vainio.

 • Todistelua koskeva lainsäädäntöehdotus julkistettiin

  Oikeusministeriön asettaman Todistelutoimíkunnan mietintö julkistettiin tänään. Toimikunta teki ehdotuksen oikeudenkäymiskaaren 17 luvun todistelua koskevien säännösten uudistamiseksi. Samalla esitettiin muutoksia lukuisiin muihin lakeihin, mm. esitutkintalakiin.

  Toimikunta ehdottaa mm. hyödyntämiskieltoa koskevan pykälän säätämistä ja anonyymin todistelun sallimista. Todistajan valasta luovuttaisiin ja jatkossa kaikki todistajat antaisivat samanlaisen todistajan vakuutuksen.

  Merkittävä periaatteellinen ja kielellinen muutos olisi se, ettei väiteitä ja kanteita enää nätettäisi "toteen" vaan niiden tueksi esitettäisiin riittävä näyttö. Rikosasioissa syylliseksi tuomittavan syyllisyydestä ei saa jäädä varteenotettavaa epäilyä.

  Mietintöön sisältyy sen jäsenenä olleen asianajaja Markku Fredmanin eriävä mielipide, joka koskee anonyymin todistamisen tarpeellisuutta, hyödyntämiskieltoa koskevan sääntelyn kirjoitustapaa sekä kolmea muuta asiaa.

  Oikeusministeriön tiedote: Anonyymi todistaminen mahdolliseksi vakavimmissa rikoksissa

  Toimikunnan mietintö

  Markku Fredmanin eriävä mielipide

   

 • Korkein hallinto-oikeus arvioi virkamiehen valitusoikeutta

  Korkein hallinto-oikeus antoi 4.7.2012 kaksi vuosikirjaratkaisua, joissa arvioitiin virkemiehen valitusoikeutta viran siirtoa koskevissa tilanteissa. Ongelmana asiassa on se, että valtion virkamieslaki sisältää valituskiellon, joka jo aiemmin (22.4.2008/882 KHO:2008:25) on todettu eräissä tilanteissa perustuslain 21 §:n vastaiseksi.

  Nyt annetuissa kahdessa ratkaisussa toisessa valitus tutkittiin valituskiellosta huolimatta. Toisessa tapauksessa viran siirron viraston sisällä ei katsottu olevan päätös, josta virkamiehellä on oikeus valittaa.

  Kummassakin uudessa tapauksessa valituksen tehnyttä virkamiestä avusti asianajaja Markku Fredman.

  4.7.2012/1867 KHO:2012:54
  Valtion virkamieslaki - Perusoikeusmyönteinen tulkinta - Valituskielto - Viran muuttaminen - Vaativuustaso - Viran nimi - Tehtävät - Valtion virkamies
  4.7.2012/1866 KHO:2012:53
  Valtion virkamieslaki - Valituskelpoisuus - Viran siirtäminen yksiköstä toiseen - Oikeudet ja velvollisuudet - Valtion virkamies
 • Korkein oikeus kielsi esitutkintakertomuksen käytön syytettä tukevana näyttönä

  Korkeimman oikeuden 9.5.2012 antama ennakkopäätös KKO 2012:45 on hyvin merkittävä, vaikka se ei Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuja seuraavalle ollut missään määrin yllätys. Suomessa näyttää kuitenkin tulleen tavaksi se, että viranomaiset sekä ali- ja hovioikeustuomarit omaksuvat ihmisoikeustuomioistuimen viitoittaman tulkinnan ja käytännön vasta kun ylin oikeusaste näyttää mallia. Nyt on saatu selkeä ohje siitä, miten poliisin tulee toimia rikoksesta epäiltyä kuulusteltaessa.

  Korkeimman oikeuden tiedote: Epäillyn esitutkinnassa antamien lausumien käyttö oikeudenkäynnissä kiellettiin

  Lue lisää...

 • Esitutkinta- ja pakkokeinolakien kommentaari ilmestynyt

  Vuoden 2014 alusta voimaantulevien uusein esitutkinta- ja pakkokeinolakien kommentaari on tänään tullut painosta. Kirjan kustantaa Talentum Oyj.

  Lakien uudistus tuo mukanaan kokonaan uutta sääntelyä ja uusia pakkokeinojakin, samalla kun nykyisin voimassaolevia viranomaisten valtuuksia ja esitutkinnan asianosaisten oikeuksia täsmennetään vastaamaan paremmin Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja perustuslaissa määriteltyjä perus- ja ihmisoikeuksia.

  Nyt ilmestynyt teos rakentuu koetellulle perustukselle. Esitutkinta ja pakkokeinot -niminen teos on ilmestynyt aiemmin kahtena painoksena. Kirja on ajantasainen ja kokonaisvaltainen esitys esitutkinnasta ja pakkokeinoista. Kirja on välttämätön työkalu kaikille esitukinta- ja pakkokeinolainsäädäntöä työssään soveltaville. Kirja soveltuu myös muuhun kuin ammattikäyttöön, koska teoksen kieli on pyritty pitämään vaikeasta aiheesta huolimatta sillä tavoin luettavana, että mahdollisimman moni ihminen voisi kirjaa lukemalla päästä perille omista oikeuksistaan ja viranomaisten valtuuksista esitutkinnan aikana.

  Yksi kirjan kirjoittajista on asianajaja Markku Fredman.

  Tiedot : 2012, 4., uudistettu painos, sidottu, 1215 s.
  ISBN 978-952-14-1475-6
  Hinta 120 €

  Kirjan voi tilata Talentumin verkkokaupasta.

   

 • Helsingin hovioikeuden laatuhankkeen kirja julkaistu

  Helsingin hovioikeuden vuoden 2010 laatuhankkeen teemana oli Perus- ja ihmisoikeudet rikos- ja rikosprosessioikeudessa.

  Laatuhankkeen luento-osuuden jälkeen keväällä 2011 osa hankkeeseen osallistuneista laati yhteistyössä hovioikeuden ja Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kanssa teemaan liittyvän artikkelin. Artikkelit koottiin kirjaksi, joka julkaistiin 6.3.2012.

  Asianajajat Markku Fredman ja Jussi Sarvikivi osallistuivat luento-osuuteen - myös luennoimalla - ja Markku Fredman laati lisäksi artikkelin, joka on osa nyt julkaistua kirjaa.

  Lue lisää...

 • Isyys vahvistetiin, vaikka määräaika isyyskanteen nostamiselle oli päättynyt vuosia aikaisemmin

  Korkein oikeus on tänään antanut täysistunnossaan ratkaisemansa tuomion asiassa, jossa henkilö oli nostanut isyyden vahvistamista koskevan kanteen vuosikausia myöhemmin kuin mitä isyyslain voimaanpanolaissa asiasta säädetään. Jutun kantajalla ei ollut aiemmin tietoa siitä kuka voisi olla hänen isänsä, joten hän ei ollut voinut aiemmin - kanneajan kuluessa - nostaa kannetta ketään kohtaan.

  KKO:n  tiedote:

  Isyys vahvistettiin kanneajan päättymisestä huolimatta

  Ratkaisu: KKO:2012:11, Isyys - Isyyden vahvistaminen Perustuslaki - Perusoikeudet - Perustuslain etusija Euroopan ihmisoikeussopimus Yksityiselämän suoja

  Ennen isyyslain voimaantuloa syntynyt A oli saanut tietää isänsä nimen vasta sen jälkeen, kun isyyslain voimaanpanosta annetun lain 7 §:n 2 momentissa säädetty viiden vuoden kanneaika oli päättynyt. Kun isyyttä ei tunnustettu, A nosti kanteen isyyden vahvistamiseksi. Korkein oikeus katsoi, että kanneaikasäännöksen soveltaminen tässä tapauksessa oli ristiriidassa perustuslain 10 §:ssä ja ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa turvatun yksityiselämän suojan kanssa. Kanneaikaa koskeva säännös jätettiin perustuslain 106 §:n nojalla soveltamatta ja isyys vahvistettiin. (Ään.)

  Kantajan asiamiehenä tässä asiassa toimi asianajaja Markku Fredman

  Korkeimman oikeuden uusi linjaus perustuu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) linjauksiin. EIT on ensimmäisen kerran Phinikaridou-tapauksessa vuonna 2007 katsonut, että Kyproksen vastaavanlainen isyyslain kanneaika oli ihmisoikeussopimuksen vastainen.

  Lue lisää...

 • Avustaminen poliisikuulustelussa entistä tärkeämpää

  Euroopan ihmiosikeustuomioistuimen (EIT) suuren jaoston Salduz-tuomio (27.11.2008) alkaa vaikuttaa Suomessakin. EIT totesi tuomiossaan, että syytetyn oikeuksille aiheutui periaatteessa korjaamatonta vahinkoa, jos tuomiossa nojaudutaan hänen syyllisyyttään osoittaviin lausumiin, joita on annettu ilman asianajajaa toimitetussa poliisikuulustelussa.

  Salduz-ratkaisun periaatteita on sittemmin tarkennettu useissa EIT:n tuomioissa:

  Suomen korkein oikeus on joulukuussa 2011 myöntänyt valitusluvan asiassa, jonka seloste kuuluu seuraavasti:

  VL:2011-148

  Oikeudenkäyntimenettely - Todistelu - Hyödyntämiskielto
  Oikeus avustajaan - Rikosasian vastaaja - Esitutkinta

  "A oli 11.12.2009 otettu kiinni epäiltynä useista törkeistä huumausainerikoksista. A oli pidätetty ja hänet oli käräjäoikeuden päätöksellä 15.12.2009 määrätty vangittavaksi. Vangitsemisen yhteydessä käräjäoikeus määräsi A:lle puolustajaksi asianajajan. A:ta kuultiin esitutkinnassa ensimmäisen kerran 12.12.2009 ja tämän jälkeen muun muassa 16.12.2009 ja 21.12.2009. Kuulusteluissa ei ollut ollut läsnä A:n avustajaa. Myöhemmin A:ta epäiltiin myös törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä vammantuottamuksesta. Näitä rikoksia koskevaan esitutkintapöytäkirjaan on otettu liitteeksi A:n huumausainerikosta koskevassa esitutkinnassa antamat kertomukset.

  Syyttäjä vaati A:lle rangaistusta muun muassa törkeästä huumausainerikoksesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä vammantuottamuksesta. Hovioikeuden pääkäsittelyssä syyttäjä vetosi näyttönä A:n esitutkintakertomuksiin 16.12.2009 ja 21.12.2009. Hovioikeus perusteli ratkaisuaan muun muassa A:n esitutkinnassa antamilla kertomuksilla ja katsoi A:n syyllistyneen syytteen mukaisiin rikoksiin. Kysymys siitä, onko A luopunut pätevästi oikeudestaan avustajaan esitutkintakuulusteluissa ja voidaanko A:n esitutkintakertomuksia käyttää näyttönä asiassa."

  Mitä ilmeisimmin Suomessa tullan jatkossa entistä kriittisemmin arvioimaan sellaisia kuulustelukertomuksia, jotka on annettu ilman avustajaa. Oleellista on selvittää se, miksi avustaja ei ole ollut paikalla.

  Valtakunnansyyttäjä on joulun alla kiinnittänyt alaistensa syyttäjien huomiota asiaan.

  George Sorosin säätiö ylläpitää Salduz Watch -nimistä verkkopalvelua, jossa seurataan Salduz-tapauksen aiheuttamia reformeja eri puolilla Eurooppaa.

 • Helsingin käräjäoikeus: Poikalapsen ympärileikkaus rangaistavaa

  porkkalankatu13ons

  Helsingin käräjäoikeus on 30.12.2011 antamassaan tuomiossa katsonut varsin merkittävällä tavalla - Korkeimman oikeuden aikaisemmin (KKO 2008:93) antamasta tuomiosta ainakin tulkinnallisesti poikkeavasti - että myös poikalapselle suoritettu ympärileikkaus on katsottava lähtökohtaisesti aina pahoinpitelyksi ja siten rangaistavaksi. Asiassa oli kyse kahdelle poikalapselle suoritetusta ympärileikkauksesta. Leikkauksen suorittanut henkilö - joka ei ollut Suomessa tai muualla EU- tai ETA-alueella luvan saanut lääkäri - oli käräjäoikeuden mukaan syyllistynyt pahoinpitelyyn. Lasten vanhemmat olivat syyllistyneet pahoinpitelyyn yllytykseen, kun he olivat pyytäneet kyseistä henkilöä suorittamaan ympärileikkauksen.

  Ympärileikkauksen suorittanut henkilö tuomittiin sakkorangaistukseen. Poikien vanhemmat jätettiin asiassa vallinneista erityisistä syistä johtuen rangaistukseen tuomitsematta.

  Lue lisää...

Asianajotoimisto Fredman & Månsson

Asianajotoimisto Fredman & Månssonin omistaa asianajaja, varatuomari, OTT Markku Fredman.

Verkkolaskutusosoite:

 • OVT-tunnus 003707398082
  Operaattori Apix Messaging Oy (003723327487)

Laskut PDF-liitetiedostona:

 • 003707398082@procountor.apix.fi

Paperilaskut skannattavaksi:

 • Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy
  PL 16112
  00021 LASKUTUS

Ota yhteyttä

Hämeentie 68 A, 2. krs, 00550 Helsinki

Puhelin:

 • Fredman 0400-464094

Yhteystiedot »