Uutiset

 • EIT:lta tuomio Suomelle epäoikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä

  Euroopan NeuvostoEuroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antanut tuomion asiassa Marttinen v. Suomi. EIT katsoi, että valittajan oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin oli loukattu, kun hänet tuomittiin sakkoon siitä syystä, että hän kieltäytyi vastaamaan ulosottoselvityksessä tehtäviin kysymyksiin.

  Valittaja väitti kansallisessa prosessissa, että hän ei ollut velvollinen kertomaan ulosotossa asioista, joista hänellä oli oikeus kieltäytyä kertomasta häneen kohdistuneiden velallisen rikoksia koskeneiden epäilyjen vuoksi käynnissä olleessa esitutkinnassa. Korkein oikeus antoi valittajan asiassa ennakkopäätöksen KKO 2002:116. Samankaltainen kysymys oli esillä tapauksessa KKO 2003:13.

  Korkein oikeus on myös viime perjantaina 17.4.2009 katsonut tapauksessa KKO 2009:27, että velallisen tulee ilmoittaa myös sellainen omaisuus, jonka osalta epäillään rikosta.

  EIT totesi asiasta seuraavaa:

  Lue lisää...

 • Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos tutki telepakkokeinojen oikeussuojajärjestelmää

  Käräjäoikeudet myöntävät vuosittain poliisille ja tullille noin 2 500 lupaa telekuunteluun ja televalvontaan. Tutkimuksessa selvitettiin lupajärjestelmän toimintaa ja sen roolia oikeussuojajärjestelmän osana. Tutkimuksen mukaan lupajärjestelmä toimii pääpiirteissään hyvin. Ongelmia tuli kuitenkin esiin, kuten päätösten perustelujen vaihteleva taso ja jälkikäteisilmoitusten puuttuminen tai lykkääminen osassa tapauksia. Lupajärjestelmää täydentämään tarvitaan kuitenkin sekä poliisin sisäistä että ulkopuolista muuta valvontaa. Merkittävä osa valvontavastuusta kuuluu Eduskunnan oikeusasiamiehelle, jonka rooli oikeussuojajärjestelmän kannalta on muodostunut keskeiseksi. Tutkimuksessa pohditaan eri kehittämisvaihtoehtoja, kuten tuomioistuimen tai syyttäjän roolin vahvistaminen taikka asiantuntijavalvonnan lisääminen.

  Lue lisää...

 • Syytetyn puolustuksella oltava pääsy poliisin keräämiin tietoihin

  Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tänään antanut tuomion toimistomme hoitamassa asiassa, jossa kyse oli rikosasiasta, jonka tutkinnnan aikana tehdyn telekuuntelun aineisto on osin hävitetty ennen oikeudenkäyntiä. Ihmisoikeustuomioistuin totesi, että puolustuksella on oltava pääsy kaikkeen esitutkinnassa saatuun aineistoon. Poikkeukset ovat mahdollisia, mutta niiden on oltava ehdotoman välttämättömiä, niistä on viimekädessä päätettävä tuomioistuimessa ja puolustuksen täytyy päästä kuultavaksi siihen menettelyyn, jossa aineiston rajaamisesta tai hävittämisestä päätetään.

  Tuomion suomenkielinen Finlex-seloste.

  CHAMBER JUDGMENT
  NATUNEN v. FINLAND

  The European Court of Human Rights has today notified in writing its Chamber judgment in the case of Natunen v. Finland (application no. 21022/04).

   

  The Court held unanimously that there had been a violation of Article 6 (right to a fair hearing) of the European Convention on Human Rights, on account of recorded telephone conversations obtained through secret surveillance not having been disclosed at the applicant’s trial for drug trafficking.

   

  Under Article 41 (just satisfaction) of the Convention, the Court awarded the applicant 2,500 euros (EUR) in respect of non-pecuniary damage and EUR 3,800 for costs and expenses. (The judgment is available only in English.)

  Lue lisää...

 • Uusi asunto-osakeyhtiölaki selventäisi taloyhtiöiden sisäisiä pelisääntöjä

  Asunto-osakeyhtiölaki esitetään uudistettavaksi siten, että laissa otetaan huomioon taloyhtiöiden ja osakkaiden muuttuneet tarpeet. Tarkoitus on lisätä asunto-osakeyhtiömuotoisen asumisen turvallisuutta ja tehokkuutta sekä kannustaa myös osakkaita pitämään huolta huoneistoistaan.

  Hallitus päätti lakiesityksen sisällöstä tänään ja esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle presidentin esittelyssä perjantaina 27. maaliskuuta. Tavoitteena on, että uusi laki tulisi voimaan vuoden 2010 alussa.

  Lue lisää...

 • Teollis- ja tekijänoikeusasiat aiotaan keskittää markkinaoikeuteen

  Hallituksen tänään 26.3. tekemä periaatepäätös aineettomien oikeuksien strategiasta eli ns. IPR-strategiasta sisältää linjauksen siitä, että aineettomia oikeuksia koskevien riita-asioiden käsittely keskitetään markkinaoikeuteen vuoteen 2012 mennessä. Päätöksen mukaan oikeusministeriölle varmistetaan keskittämisen edellyttämät resurssit.
   

  ©

  Lue lisää...

 • Riita-asioiden oikeudenkäyntipaikan valinnaisuutta lisätään

  Riita-asioiden oikeuspaikkaa koskevat säännökset muuttuvat. Oikeuspaikka eli missä käräjäoikeudessa asia tutkitaan ja ratkaistaan, määräytyy jatkossa yhtenäisten periaatteiden mukaisesti. Uudistuksella muun muassa lisätään oikeudenkäyntipaikan valinnaisuutta.

  Tasavallan presidentti vahvistaa lainmuutokset perjantaina 13. maaliskuuta tulemaan voimaan 1. syyskuuta 2009.

  Riidan oikeuspaikkana on jatkossakin yleensä vastaajan kotipaikan käräjäoikeus, ellei laissa ole erityisesti määrätty muuta paikkaa.

  Uudistuksella vähennetään säännöksiä ehdottomista oikeuspaikoista. Esimerkiksi kiinteistöä koskeva riita-asia voidaan käsitellä joko kiinteistön sijaintipaikkakunnan tai vastaajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

  Perhe- ja perintöoikeudellisissa riidoissa säännökset oikeuspaikasta ovat kuitenkin jatkossakin ehdottomia. Esimerkiksi avioeroa, isyyttä sekä lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevat asiat on tutkittava lain määräämässä käräjäoikeudessa.

  Lue lisää...

 • Työryhmä ehdottaa muutoksia luottotietorekisteriin

  Maksuhäiriömerkintä tulisi poistaa luottotietorekisteristä heti, kun velka on lopullisesti vanhentunut, ehdottaa oikeusministeriön asettama työryhmä. Uudistus voisi aktivoida velallisia ja parantaa heidän taloudellista toimintakykyään. Maksuhäiriömerkintä vaikeuttaa muun muassa lainan saamista ja asunnon vuokraamista.

  Lue lisää...

 • Sotasyyllisyystuomioihin liittyvistä kysymyksistä tehdään selvitys

  Oikeusministeriö on pyytänyt oikeustieteen tohtori Jukka Lindstedtiä ja oikeustieteen lisensiaatti Stiina Löytömäkeä laatimaan selvityksen 21.2.1946 sotaan syyllisiksi tuomittujen oikeudellisen kohtelun mahdollistaneesta lainsäädännöstä, oikeudenkäynnistä ja tuomioista oikeusvaltion periaatteiden näkökulmasta.

  Selvityksen on pyydetty valmistuvan vuoden 2009 loppuun mennessä.

 • Oikeuskanslerille tehtiin aiempaa enemmän kanteluita

  Oikeuskanslerille tehtiin viime vuonna 1737 kantelua, mikä on 385 kantelua enemmän kuin vuonna 2007. Eniten kansalaiset kantelivat tuomioistuimista. Vuonna 2008 oikeuskanslerille tehtiin 253 kantelua, jotka joko kokonaan tai osaksi koskivat yleisten tuomioistuinten menettelyä. Hallintotuomioistuinten menettelystä tehtiin 51 kantelua ja erityistuomioistuinten osalta 31 kantelua.

  Lue lisää...

 • Mahdollisuus rahalliseen hyvitykseen oikeudenkäynnin viivästymisestä

  Hallitus esittää järjestelmää, jolla oikeudenkäynnin kohtuuton viivästyminen voitaisiin hyvittää asianosaiselle valtion varoista maksettavalla rahakorvauksella. Ennalta ehkäisevänä keinona asianosainen saisi joudutettua asiaansa vaatimalla sen käsittelyn määräämistä kiireelliseksi. Uudet oikeussuojakeinot koskisivat yleisiä tuomioistuimia.

  Lue lisää...

Asianajotoimisto Fredman & Månsson

Asianajotoimisto Fredman & Månssonin omistaa asianajaja, varatuomari, OTT Markku Fredman.

Verkkolaskutusosoite:

 • OVT-tunnus 003707398082
  Operaattori OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Laskut PDF-liitetiedostona:

Paperilaskut skannattavaksi:

 • Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy
  PL 27217
  00062 LASKUTUS

Ota yhteyttä

Hämeentie 68 A, 2. krs, 00550 Helsinki

Puhelin:

 • Fredman 0400-464094

Telefax 09-2787211

Yhteystiedot »