Uutiset

 • Hovioikeuteen esitetään uutta jatkokäsittelylupajärjestelmää

  Hovioikeuksissa esitetään otettavaksi käyttöön jatkokäsittelylupa. Valitusoikeutta käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen ei rajoitettaisi, vaan kaikista tuomioista voisi edelleen valittaa. Jatkokäsittelylupa merkitsisi, että käräjäoikeuden päätöksestä tehdyn valituksen laajamittainen käsittely edellyttäisi tietyissä asioissa hovioikeuden myöntämää jatkokäsittelylupaa.

  Jatkokäsittelylupamenettely mahdollistaisi oikeusministeriön mielestä hovioikeuksien voimavarojen järkevän käytön niin, että muutoksenhaun kohteena olevan asian laatu voitaisiin ottaa nykyistä paremmin huomioon. Uudistuksen myös arvioidaan nopeuttavan asioiden käsittelyä.

  Riita-asiassa tarvittaisiin jatkokäsittelylupa, jos velkaa tai muuta rahasaamista koskevan riidan häviöarvo ei ylitä 10 000 euroa. Häviöarvolla tarkoitetaan erotusta asianosaisen hovioikeudessa esittämän vaatimuksen ja käräjäoikeuden ratkaisun välillä. Jos häviöarvo on yli 10 000 euroa, lupaa ei tarvittaisi.

  Lue lisää...

 • Oikeudenkäynnin viivästymisestä voi saada rahallista hyvitystä

  Oikeudenkäynnin kohtuuton viivästyminen voidaan jatkossa hyvittää asianosaiselle valtion varoista maksettavalla rahakorvauksella. Tasavallan presidentti vahvistaa yleisiä tuomioistuimia koskevan uuden lain huomenna perjantaina 29. toukokuuta tulemaan voimaan vuoden 2010 alusta.

  Lain tavoitteena on parantaa asianosaisten oikeussuojaa ja panna täytäntöön Euroopan ihmisoikeussopimuksesta aiheutuvat velvoitteet.

  Yleisiä tuomioistuimia ovat käräjäoikeudet, hovioikeudet ja korkein oikeus. Hyvitystä asian käsittelyn pitkittymisestä on vaadittava pääasiaa käsittelevältä tuomioistuimelta ennen käsittelyn päättymistä. Hyvityksen tarkoituksena on korvata viivästymisen aiheuttamaa huolta ja epävarmuutta. Käytännössä hyvitystä maksettaisiin enintään 10 000 euroa.

  Uutta on myös, että asianosainen voi ensi vuoden alusta saada joudutettua asiaansa vaatimalla käräjäoikeutta määräämään käsittelyn kiireelliseksi. Ratkaisun asiassa tekee yleensä laamanni. Kiireelliseksi määrääminen on mahdollista poikkeuksellisesti, jos siihen on erityisen painava syy. Harkinnassa otetaan huomioon muun muassa oikeuskäsittelyn siihenastinen kesto sekä asian laatu ja merkitys asianosaiselle.

 • Perheen sisäinen adoptio tulee mahdolliseksi rekisteröidyille pareille

  Rekisteröidyssä parisuhteessa elävillä on jatkossa mahdollisuus adoptoida parisuhteen toisen osapuolen lapsi. Perheen sisäisen adoption jälkeen lasta pidetään parin yhteisenä lapsena.

  Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lainmuutos huomenna perjantaina 29. toukokuuta. Laki tulee voimaan 1.9.2009.

  Ennen kuin adoption vahvistamista voidaan hakea, osapuolten tulee saada ottolapsineuvontaa. Sitä antaa kotikunnan sosiaalitoimi tai Pelastakaa Lapset ry. Rekisteröidyt parit, jotka suunnittelevat perheen sisäistä adoptiota, voivat hakeutua ottolapsineuvontaan jo ennen lain voimaantuloa.

  Lue lisää...

 • Poliisin toimivaltuuksia koskeviin lakeihin ehdotetaan uudistuksia

  24.5.2009
   
  Rikostutkintaa, rikosten estämistä ja muuta poliisin toimintaa säätelevät lait tulisi uudistaa nykyistä täsmällisemmäksi ja kattavammaksi kokonaisuudeksi, ehdottaa oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön asettama toimikunta. Uudistuksessa otettaisiin huomioon toisaalta perus- ja ihmisoikeuksien suoja ja toisaalta rikostorjunnan tarpeet.

  Toimikunta luovutti ehdotuksensa esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilainsäädännön uudistamiseksi oikeusministeri Tuija Braxille ja sisäasiainministeri Anne Holmlundille. Ehdotuksen keskeisenä tavoitteena on yhtenäistää salaisia tiedonhankintamenetelmiä koskevia pakkokeinolain ja poliisilain säännöksiä. Tuomioistuimen päätettäväksi siirtyisi oikeusturvavaikutuksiltaan ongelmallisimpien menetelmien eli peitetoiminnan ja valeoston käyttäminen. Markku Fredman edusti toimikunnassa asianajajakuntaa. Hän jätti yhdessä asianajaja Tuija Turpeisen kanssa mietintöön eriävän mielipiteen.

  Lue lisää...

 • Pikaluottojen markkinointiin ja myöntämiseen esitetään tiukennuksia

  Lainsäädäntöä aiotaan muuttaa pikaluottojen tarjonnassa esiintyneiden ongelmien vähentämiseksi. Hallitus esittää, että pikaluottoja ja muita pieniä ja lyhytaikaisia luottoja markkinoitaessa olisi ilmoitettava luoton todellinen vuosikorko. Lainanhakijan henkilöllisyys olisi todennettava eikä lainarahoja saisi käyttöönsä yöllä. Kaikkien kulutusluottojen viivästyskoroille säädettäisiin tietyn määräajan jälkeen yläraja.

  Hallitus hyväksyi esityksen ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle presidentin esittelyssä perjantaina 8. toukokuuta.

  Lue lisää...

 • EIT:lta tuomio Suomelle epäoikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä

  Euroopan NeuvostoEuroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antanut tuomion asiassa Marttinen v. Suomi. EIT katsoi, että valittajan oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin oli loukattu, kun hänet tuomittiin sakkoon siitä syystä, että hän kieltäytyi vastaamaan ulosottoselvityksessä tehtäviin kysymyksiin.

  Valittaja väitti kansallisessa prosessissa, että hän ei ollut velvollinen kertomaan ulosotossa asioista, joista hänellä oli oikeus kieltäytyä kertomasta häneen kohdistuneiden velallisen rikoksia koskeneiden epäilyjen vuoksi käynnissä olleessa esitutkinnassa. Korkein oikeus antoi valittajan asiassa ennakkopäätöksen KKO 2002:116. Samankaltainen kysymys oli esillä tapauksessa KKO 2003:13.

  Korkein oikeus on myös viime perjantaina 17.4.2009 katsonut tapauksessa KKO 2009:27, että velallisen tulee ilmoittaa myös sellainen omaisuus, jonka osalta epäillään rikosta.

  EIT totesi asiasta seuraavaa:

  Lue lisää...

 • Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos tutki telepakkokeinojen oikeussuojajärjestelmää

  Käräjäoikeudet myöntävät vuosittain poliisille ja tullille noin 2 500 lupaa telekuunteluun ja televalvontaan. Tutkimuksessa selvitettiin lupajärjestelmän toimintaa ja sen roolia oikeussuojajärjestelmän osana. Tutkimuksen mukaan lupajärjestelmä toimii pääpiirteissään hyvin. Ongelmia tuli kuitenkin esiin, kuten päätösten perustelujen vaihteleva taso ja jälkikäteisilmoitusten puuttuminen tai lykkääminen osassa tapauksia. Lupajärjestelmää täydentämään tarvitaan kuitenkin sekä poliisin sisäistä että ulkopuolista muuta valvontaa. Merkittävä osa valvontavastuusta kuuluu Eduskunnan oikeusasiamiehelle, jonka rooli oikeussuojajärjestelmän kannalta on muodostunut keskeiseksi. Tutkimuksessa pohditaan eri kehittämisvaihtoehtoja, kuten tuomioistuimen tai syyttäjän roolin vahvistaminen taikka asiantuntijavalvonnan lisääminen.

  Lue lisää...

 • Syytetyn puolustuksella oltava pääsy poliisin keräämiin tietoihin

  Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tänään antanut tuomion toimistomme hoitamassa asiassa, jossa kyse oli rikosasiasta, jonka tutkinnnan aikana tehdyn telekuuntelun aineisto on osin hävitetty ennen oikeudenkäyntiä. Ihmisoikeustuomioistuin totesi, että puolustuksella on oltava pääsy kaikkeen esitutkinnassa saatuun aineistoon. Poikkeukset ovat mahdollisia, mutta niiden on oltava ehdotoman välttämättömiä, niistä on viimekädessä päätettävä tuomioistuimessa ja puolustuksen täytyy päästä kuultavaksi siihen menettelyyn, jossa aineiston rajaamisesta tai hävittämisestä päätetään.

  Tuomion suomenkielinen Finlex-seloste.

  CHAMBER JUDGMENT
  NATUNEN v. FINLAND

  The European Court of Human Rights has today notified in writing its Chamber judgment in the case of Natunen v. Finland (application no. 21022/04).

   

  The Court held unanimously that there had been a violation of Article 6 (right to a fair hearing) of the European Convention on Human Rights, on account of recorded telephone conversations obtained through secret surveillance not having been disclosed at the applicant’s trial for drug trafficking.

   

  Under Article 41 (just satisfaction) of the Convention, the Court awarded the applicant 2,500 euros (EUR) in respect of non-pecuniary damage and EUR 3,800 for costs and expenses. (The judgment is available only in English.)

  Lue lisää...

 • Uusi asunto-osakeyhtiölaki selventäisi taloyhtiöiden sisäisiä pelisääntöjä

  Asunto-osakeyhtiölaki esitetään uudistettavaksi siten, että laissa otetaan huomioon taloyhtiöiden ja osakkaiden muuttuneet tarpeet. Tarkoitus on lisätä asunto-osakeyhtiömuotoisen asumisen turvallisuutta ja tehokkuutta sekä kannustaa myös osakkaita pitämään huolta huoneistoistaan.

  Hallitus päätti lakiesityksen sisällöstä tänään ja esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle presidentin esittelyssä perjantaina 27. maaliskuuta. Tavoitteena on, että uusi laki tulisi voimaan vuoden 2010 alussa.

  Lue lisää...

 • Teollis- ja tekijänoikeusasiat aiotaan keskittää markkinaoikeuteen

  Hallituksen tänään 26.3. tekemä periaatepäätös aineettomien oikeuksien strategiasta eli ns. IPR-strategiasta sisältää linjauksen siitä, että aineettomia oikeuksia koskevien riita-asioiden käsittely keskitetään markkinaoikeuteen vuoteen 2012 mennessä. Päätöksen mukaan oikeusministeriölle varmistetaan keskittämisen edellyttämät resurssit.
   

  ©

  Lue lisää...

Asianajotoimisto Fredman & Månsson

Asianajotoimisto Fredman & Månssonin omistaa asianajaja, varatuomari, OTT Markku Fredman.

Verkkolaskutusosoite:

 • OVT-tunnus 003707398082
  Operaattori OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Laskut PDF-liitetiedostona:

Paperilaskut skannattavaksi:

 • Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy
  PL 27217
  00062 LASKUTUS

Ota yhteyttä

Hämeentie 68 A, 2. krs, 00550 Helsinki

Puhelin:

 • Fredman 0400-464094

Telefax 09-2787211

Yhteystiedot »